2017

Nieuw in Antwerpen

8000 nieuwkomers vestigden zich in Antwerpen. De instroom in de stad daalde met 17% in vergelijking met 2016, het jaar van de vluchtelingencrisis.

De grootste groep niet-EU-nieuwkomers (verplichte inburgeraars) is afkomstig uit Syrië (26%). Andere landen in de top 5 zijn: Marokko (7,5%), India (4%), Irak (3,5%), en Afghanistan (3%).

De meeste Europese nieuwkomers (rechthebbende inburgeraars) komen uit Nederland (14%), Roemenië (7,4%), Polen (5,5%), Bulgarije (5%) en Spanje (4%).

De verhouding tussen nieuwkomers uit EU- en niet-EU-landen blijft stabiel: 70% voor nieuwkomers uit EU landen en 30% uit niet-EU-landen.

Atlas in 2 minuten

4912 nieuwkomers tekenden een eerste inburgeringscontract

Gelijklopend met de instroom daalde zoals verwacht ook het aantal ondertekende inburgeringscontracten met 20% ten opzichte van 2016. Het aantal contracten is terug op het niveau van 2015. In 2017 waren er gemiddeld 9146 inburgeraars in traject bij Atlas. 4418 cursisten ontvingen hun inburgeringsattest.*

Wie zijn deze inburgeraars?

De meeste inburgeraars komen uit EU-landen, Polen, Bulgarije, Roemenië en Spanje en niet EU-landen Marokko, Afghanistan, Syrië en Irak. Van alle inburgeraars die een traject startten in 2017, was:

Inburgering voor imams

31 juli stopte de verlenging van het project ‘Inburgering op maat van imams’. Tijdens de verlenging kregen de 16 imams uit de eerste projectperiode een aanbod NT2 en een maandelijkse inhoudelijke bijeenkomst. Daarnaast volgden 9 andere imams een geïntegreerde cursus MO en NT2 op maat.

Inburgering voor laaggeletterde moeders Taalbubbels +

Dit zijn enkele uitspraken van enthousiaste moeders uit het Taalbubbels+ project.

In Taalbubbels + volgden 31 moeders en 42 kinderen tussen 0-3 jaar de bijeenkomsten van Taalbubbels +. De bijeenkomsten combineren 5 onderdelen:

Daarnaast maken we de moeders warm voor activiteiten van de Huizen van het Kind/ILT/IVCA.

*De cijfers in dit jaarverslag zijn de definitieve cijfers na correctie in KBI. De cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de stedelijke kwartaalrapportage.

App voor nieuwkomers

Atlas ontwikkelde in 2017 samen met de stad de gratis app ‘Welkom in Antwerpen’.

De app wijst op een laagdrempelige manier inburgeraars en nieuwkomers de weg naar interessante organisaties in de stad.  In 2018 lanceren we de app zodat andere partners deze tool kunnen inzetten in hun begeleiding van nieuwkomers.

Je vindt ‘Welkom in Antwerpen’ in de App Store  (voor iPhone) of in de Play Store  (voor Android).

 

410 cursussen MO in 34 talen

Atlas organiseerde het afgelopen jaar 410 cursussen maatschappelijke oriëntatie (MO) in 34 verschillende talen. Op die manier vinden inburgeraars snel hun weg in Antwerpen en Vlaanderen. De meeste cursisten volgen de lessen in het Engels, Arabisch, Pools of Turks. Atlas gaf 37 cursussen op maat van laaggeletterde en analfabete anderstaligen en 23 cursussen specifiek voor hoogopgeleide anderstaligen

In 2017 rondde Atlas, samen met het Vlaamse en Gentse agentschap het project basis-MO af waarbij de leeromgevingen duidelijker werden uitgewerkt.
In elke cursus MO komen volgende onderwerpen aan bod, met als rode draad normen en waarden in een samenleving die permanent in beweging is:

Meer dan 7800 anderstaligen starten met Nederlandse les

7833 anderstaligen schreven zich in voor een module Nederlands als tweede taal (NT2).  Om hen in te kunnen schrijven in de juiste cursus, werden in Atlas meer dan 10 000 testen afgelegd

Er volgden 4585 cursisten een module NT2 bij het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen.

Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) waren dat er 18 594 en bij Linguapolis, het universitair talencentrum waren er 1168 cursisten.

Hogere niveaus

In het inburgeringstraject volgen de inburgeraars niveau 1.1 en niveau 1.2 NT2. Klanten die na 1.2 nog meer Nederlands willen leren, krijgen ondersteuning van het Team Vervolgtraject. Ze zoeken samen met de cursist naar een goede cursus Nederlands. De consulent regelt de inschrijving in de school, de betaling en geeft de cursist alle praktische info.
In 2017 schreef Atlas 2947 inburgeraars in voor een vervolgcursus Nederlands.

Zelfstudie

Sommige cursisten willen graag Nederlands leren via zelfstudie. Een consulent van Taalgarage geeft advies en toont verschillende boeken, websites, … Daarna kan de anderstalige thuis zelf Nederlands leren. Op regelmatige tijdstippen kan de persoon bij Atlas terecht voor feedback en opvolging.
In 2017 hielpen we 71 anderstaligen via Taalgarage.

In 13 Kaap-groepen volgden ouders Nederlands in de school van hun kinderen.

291 stadsbeurscursisten bij Linguapolis

291 hooggeschoolde inburgeraars met een beperkt inkomen die verder willen studeren, vroegen een beurs aan voor de modules bij Linguapolis (Universiteit Antwerpen).

Wie zijn deze stadsbeurscursisten?
– 70 % volgt niveau 2 en 3 Nederlands
– 10% volgt niveau 5 Nederlands
– ruim 1/3 van de cursisten is tussen 18 en 25 jaar
– 17% is tussen 31 en 35 jaar
– 60% zijn vrouwen

Atlas verbeterde in 2017 de screening van de stadsbeurscursisten om de slaagkansen en de doorstroom naar de hogere niveaus te verhogen.

Opstart certificerende testen

Heeft een klant een bewijs nodig van zijn niveau Nederlands om bv. de Belgische nationaliteit aan te vragen, voor een sociale woning, om een opleiding te kunnen volgen, om taxichauffeur of kinderbegeleider te worden, …?
Dan kan hij een test afleggen in Atlas. Atlas voert deze test uit voor verschillende overheden of opdrachten met als doel om het niveau Nederlands van de klant te bepalen. Atlas levert hier ook een erkend attest voor af.

Het team deed 1880 niveaubepalingen in 2017.

Sinds augustus 2017 zijn er nieuwe testen Nederlands die een voorwaarde zijn om bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit aan te vragen. Van deze certificerende testen vonden er in 2017 al 221 plaats.

 

Nederlands oefenen

Nederlands leren gebeurt niet enkel in de klas. Buiten de les leren anderstaligen ook Nederlands tijdens activiteiten zoals praatgroepen,  vrijwilligersinitiatieven, …

De website www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/ geeft een overzicht van alle 219 initiatieven van 66 verschillende organisaties.

Atlas promoot dit aanbod heel actief, samen met het aanbod rond vrije tijd, sport, vrijwilligerswerk, … Via deze activiteiten leren inburgeraars Nederlands in de praktijk, breiden zij hun netwerk uit en leren de stad op een andere, leuke manier kennen.

Open Inloop Taal vindt plaats in 4 wijken in samenwerking met de bibliotheek (Luchtbal, Kiel, Linkeroever en Deurne) en is een overdonderend succes. Jaarlijks ontmoeten we per wijk tussen de 245 en 350 unieke deelnemers.  Vrijwilligers en stagiairs helpen wekelijks bij het creëren van deze fel gewaardeerde oefenkans.

Tijdens de zomer namen zo’n 543 anderstaligen deel aan 43 groepsactiviteiten en  59 taalbuddyduo’s.

Een gloednieuwe affiche

Team Werving & Toeleiding verspreidde de gloednieuwe affiche in Antwerpen.

Via Facebookadvertenties en magazine-artikels in andere talen sensibiliseerde Atlas gericht de rechthebbende inburgeraars.

Met de nieuwe promostand van Atlas maakten de collega’s tijdens evenementen mensen warm om bij Atlas te starten met inburgering.

Leven en meedoen in Antwerpen

Participatie is een belangrijk doel van inburgering. Dit kan bijvoorbeeld via vrijetijdsactiviteiten. Door het uitgebreide aanbod in Antwerpen en moeilijke inschrijfprocedures vinden inburgeraars niet altijd zelfstandig de organisaties. Atlas helpt inburgeraars op weg.

Groepsactiviteiten

Atlas werkt samen met socio-culturele verenigingen zoals musea, kinderboerderijen, buurtwerk, de Kraamvogel, Natuurpunt, de Huizen van het kind, Jespo, culturele centra, … Atlas organiseert activiteiten bij deze organisaties om inburgeraars en hun kinderen in groep te laten kennis maken. Er gingen in totaal 112 infosessies door over bepaalde onderwerpen of bij relevante organisaties. Daar namen 1339 inburgeraars aan deel.

Atlas werkt ook samen met de Karel de Grote en Artesis Plantijn Hogeschool. Studenten van Sociaal werk en Orthopedagogie vormen samen met een inburgeraar een taalduo of nemen deel aan een doe- en praatgroep.

Individuele toeleiding

Daarnaast gebeuren er ook individuele toeleidingen van inburgeraars naar organisaties. Inburgeraars willen deelnemen aan cursussen over kunst, koken, literatuur, … We leiden hen ook toe naar vrouwenorganisaties, hobbyclubs, conversatiegroepen en taalbuddy’s, … Veel inburgeraars willen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor werkt Atlas samen met het Servicepunt Vrijwilligers.

Zo kregen in 2017 919 inburgeraars een toeleiding naar een vrijetijdsactiviteit en 702 naar oefenkansen Nederlands.

Sociaal adviseurs

Bij kwetsbare groepen is er nood aan info over allerlei onderwerpen. Daarom heeft Atlas sociaal adviseurs. Dit zijn anderstaligen die in hun eigen netwerk en in hun eigen taal infosessies geven bij mensen thuis over relevante onderwerpen. Het gaat dan over gezondheid, depressie, borstkanker, energiezuinig wonen, vrije tijd, opvoeding,  ….

De sociale adviseurs zijn vrijwilligers. Zij gaven in 2017 de infosessies aan 5 891 deelnemers.

Sporten in Antwerpen

Inburgeraars hebben vaak een grote interesse om te gaan sporten. Sport is goed voor het psychosociale welzijn, draagt bij tot het uitbreiden van een netwerk, is gezond en inburgeraars oefenen hun Nederlands.

Atlas werkt hiervoor nauw samen met Buurtsport vzw. Een medewerker zoekt samen met de inburgeraar naar de meest passende sport, bekijkt wat praktisch haalbaar is en helpt de inburgeraar bij de administratie.

Fitness, voetbal, de fietsschool en zwemmen zijn erg populaire sporten. Ook veel kinderen van inburgeraars gaan naar sportclubs. Atlas organiseert Atlas loopt, nam deel aan de 10 miles en heeft een eigen voetbalploegje.

In 2017 verwees Atlas 1690 keer door naar een sportclub.

Ondersteuning minderjarigen en hun ouders

Ouders kunnen in Atlas terecht voor informatie en begeleiding naar een eerste school in België voor hun kinderen. De infogids informeert de ouders in 12 talen over onderwijs in Vlaanderen.

Kinderen tot 12 jaar gaan naar een basisschool. Vanaf 12 jaar gaan zij naar een OKAN-klas (Onthaal
Klas Anderstalige Nieuwkomer). Atlas heeft een overzicht van vrije plaatsen en zoekt samen met de ouders naar de beste
mogelijkheid. We houden hierbij rekening met de voorkeuren zoals onderwijsnet, buurt, aanpak van een
school, ….

In Atlas is een inschrijvingsloket voor Meld je aan. Meld je aan is een centraal systeem van de stad om alle
inschrijvingen voor de kleuter- en lagere school te bundelen. Ouders kunnen in Atlas terecht voor hulp en opvolging van de Meld je aan-procedure.

In 2017 meldde Atlas 1168 kleuters en 1506 minderjarigen aan via dit systeem.

Atlas is ook partner in het AMIF project rond kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid. Atlas begeleidt klanten op een intensieve manier samen met het Huis van het Kind op het Kiel. Specifieke aandacht gaat naar een warme overdracht en daardoor een goede start van elke kleuter op de kleuterschool.

Ik wens dat ik jullie (de jongeren en Atlasbegeleiders) nog meer kan zien

MO Zomer

Atlas organiseert tijdens de zomer een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO Zomer) voor 75 jongeren via een AMIF project.  Dit is een inburgeringstraject voor 16-18 jarigen waarin de MO-cursus wordt aangepast aan hun leefwereld. Naast de cursus verfijnen de trajectbegeleiders samen met de jongeren hun toekomstplannen. Ze zoeken een vrijetijdsbesteding, schrijven de jongeren in voor bijkomende lessen Nederlands en gaan drie dagen op kamp! Na het kamp meldde één van de Atlasjongeren dat hij wenste dat hij de andere jongeren en de Atlasbegeleiders nog meer zou kunnen zien.

Ook na juli volgt Atlas de 78 jongeren op via een individuele trajectbegeleider die hen op maat ondersteunt. Elke maand komt de groep opnieuw samen tijdens een terugkomdag. Het traject eindigt met de uitreiking van de inburgeringsattesten in mei.

CURANT

In het co-housingproject delen jongeren voor minstens 1 jaar hun appartement of woning met jonge vluchtelingen. Zo integreren de nieuwkomers sneller en leren ze gemakkelijker de Nederlandse taal. Zowel de nieuwkomers als de buddy’s krijgen intensieve begeleiding. In totaal zal het project 135 jonge vluchtelingen over een periode van drie jaar begeleiden.
Atlas zorgt voor een inburgeringstraject en toeleiding naar Nederlandse lessen en vrijetijdsactiviteiten. 11 jongeren uit het co-housingproject Curant namen deel aan MO Zomer 2017.

BENO

Team Atlas Jongeren werkten mee aan de opstart van het traject ‘Basis Educatie na OKAN’ (BENO). Laaggeletterde jongeren volgen na OKAN een geïntegreerd traject met intensieve lessen Nederlands, een beroepsopleiding en een cursus MO.

Gezondheidswijsheid is zeer relevant voor patiënten. Het project van ZNA kadert door de focus op laaggeletterden en anderstaligen in een uitgesproken diversiteitsbeleid

De samenwerking tussen ZNA Nierkliniek en Atlas team taal en interculturaliseren werd beloond met de MSD Health Literacy Award 2017 voor het project ‘Klare Taal voor nierdialysepatiënten’. 
Juryvoorzitter Stephan Van den Broucke is uitgesproken positief: “Door de focus op laaggeletterden en anderstaligen kadert het project van de ZNA Nierkliniek in een uitgesproken diversiteitsbeleid. Waardevol is ook dat het project vertrok van de betrokkenheid van patiënten, alle medewerkers van de dienst en externe experten die vertrouwd zijn met de doelgroep.” Vanuit ZNA Nierdialyse werd het taalbeleidsproces in 2017 verder uitgezet naar de Dienst Communicatie, Dienst HR en Sociale Dienst van ZNA.

Ondersteuning diensten en organisaties

Organisaties en stedelijke diensten kregen ondersteuning bij een interculturaliseringstraject of taalbeleid. Atlas startte 132 korte en lange trajecten. Zo stonden 55 onthaalouders van de dienst Opvanggezinnen van de Gezinsbond Antwerpen in een workshop stil bij hun eigen referentiekader.

Team interculturaliseren verzorgde vier themadagen voor medewerkers van de Politie Antwerpen: ‘We trekken 1 volledige opleidingsdag uit om kersverse inspecteurs vertrouwd te maken met de specifieke Antwerpse diversiteit. Atlas frist de basisprincipes rond stereotypen, vooroordelen en referentiekader op, waarna er verder wordt gereflecteerd over de diversiteit in de verschillende Antwerpse wijken.’

Medewerkers van Sporting A en de stedelijke jeugddiensten volgden de training ‘positieve identiteitsontwikkeling bij (moslim-)jongeren’.

Het Theaterhuis HETPALEIS werkte een visie op diversiteit uit voor netwerking, publieksverbreding en programmatie. In het CAW werkte het team taal samen met de begeleiders van de poetsers (artikel 60’ers en spoor 2’ers) aan duidelijke onthaalmappen.

Team taal ontwikkelde samen met Werkhaven een toegankelijke tool (foto’s en omschrijving van competenties) om POP-gesprekken te voeren met anderstalige werknemers. Een POP is een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Team taal bood aan de Karel de Grote, AP en Thomas More Hogeschool vormingen klare taal binnen diverse opleidingen aan. FOMU en Rasa bekijken in 2018 verder hoe er binnen de stedelijke en provinciale musea verder gewerkt kan worden aan taalbeleid in functie van taaloefenkansen voor anderstaligen en hoe musea of theaters elkaar kunnen inspireren.

Taaloefenkansen

In 2017 werden binnen de Oproep Taaloefenkansen 5 projecten geselecteerd binnen grondgebied Stad Antwerpen:

Team taal adviseert en ondersteunt hen bij deze kwaliteitsvolle taaloefenkansen inclusief taalbeleid.

Team interculturaliseren verzorgde maandelijks twee dagdelen binnen de opleiding die Duo for a Job organiseert voor nieuwe mentoren. Medewerkers van Joba Vluchtelingenwerk (vzw Kiosk) kregen tools en kaders aangereikt om jonge vluchtelingen te ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling en in hun groei naar kritisch burgerschap. De studiebegeleidingsdienst van Universiteit Antwerpen leerde cultuursensitieve gesprekstechnieken hanteren.

Meer synergie

Waar de teams taal en IC vroeger eerder  los van elkaar trajecten op maat bij organisaties ondersteunden, ontwikkelden we in 2017 gezamenlijke instrumenten en methodieken om onze dienstverlening te verbeteren. In 2018 werken de teams verder samen aan evaluatietools en kennismanagement.

Een geïntegreerde website in duidelijke taal

De nieuwe website van Atlas kwam online in januari 2017.

Een website:

‘Het idee dat we niet zo veel van elkaar verschillen dan op het eerste moment lijkt, onthoud ik na deze Stadsklap.’

Een Nederlandstalige stadsklapvrijwilliger vond zijn deelname aan Stadsklap een unieke ervaring.

Tijdens een Stadsklap nemen Antwerpse vrijwilligers deel aan een groepsgesprek met een klas inburgeraars.
Ze praten over:

In 2017 namen 3 128 inburgeraars deel aan een Stadsklap.

 

Diverse verhalen

Tijdens de jaarlijkse inburgeringsceremonie verwelkomde de schepen van diversiteit de inburgeraars die hun inburgeringsattest behaalden. Ook de nieuwkomers deelden hier hun verhaal. Deze en andere verhalen van nieuwkomers vertelt Atlas in het in 2017 opgestarte Atlasmagazine. Atlas deelt die verhalen ook via haar Facebookpagina die in 2017 aangroeide met 1150 volgers.

De jaarlijkse Soirée Migrée nodigde divers en grenzeloos talent uit op het podium.

We sloten de jarenlange traditie van Ciné Pistolé samen af met het publiek.

Vertelfestival

We werkten nauw samen met de organisatoren van het Vertelfestival om ook anderstaligen en inburgeraars op een podium te zetten en het publiek te verbreden.

Tijdens het voorbereidende verteltraject maakten Vormingplus  en NT2-cursisten verkoop van VDAB digital storytelling filmpjes over hun interesses, ervaringen en talenten. Die filmpjes kunnen ze dan gebruiken bij bv. een sollicitatie.

De VDAB-instructeur vertelt: “Via deze methodiek kwam ik zaken te weten die tijdens mijn hele module onbenoemd bleven.  Meestal antwoorden mijn cursisten met het sociaal wenselijke antwoord dat ze vriendelijk zijn en graag mensen helpen. Maar dat er bv. een mevrouw al een ngo in haar land had geleid en verantwoordelijk was voor 20 personeelsleden, dat was nooit eerder verteld! Nochtans is dit zeer belangrijk op een cv.”

Ontvangst groepen

Elke week ontvangt Atlas groepen mensen die de werking van Atlas beter willen leren kennen. Dit gaat van sessies voor jonge kinderen via Studio Globo tot uitwisseling met studenten en Nederlandstalige Antwerpenaars.

1600 vragen voor de juridische helpdesk

Dit zijn maar 2 van de vele vragen die het Infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas dagelijks ontvangt.

Een verblijfsstatus heeft gevolgen voor wat mensen mogen en niet mogen, welke rechten en plichten ze hebben en onder welke voorwaarden. Door de toenemende complexiteit wordt het almaar moeilijker voor hulp- en  dienstverleners om door de bomen het bos te zien.

Het Infopunt adviseert deze organisaties met vragen over verblijf en de rechtspositie van vreemdelingen zoals bv. over gezinshereniging, asiel, regularisatie, arbeids- en beroepskaarten, nationaliteitswetgeving, sociale zekerheid en OCMW-steun, administratieve en gerechtelijke procedures.

Zij beantwoordden meer dan 1600 vragen via de juridische helpdesk en gaven 45 vormingssessies over o.a. vreemdelingenrecht.

10 589 tolkaanvragen

Atlas, sociaal tolken en vertalen helpt Antwerpse diensten en organisaties die willen communiceren met hun cliënten via vertalingen en tolken.

Tolkaanvragen

Atlas verwerkte 10 589 tolkaanvragen. De meest gevraagde tolktalen zijn Arabisch, Berbers, Russisch, Turks, Pools, Farsi, Dari, Frans en Spaans. Het aantal aanvragen steeg met 15%  t.o.v. 2016. 8% hiervan zijn interne tolkaanvragen. Onderwijs blijft de grootste externe aanvrager, met hier ook een bijkomende stijging van 16% in het aantal aangevraagde uren t.o.v. 2016.  De sectoren geestelijke gezondheid en gezin & maatschappelijk welzijn dienden 20% meer aanvragen in.

Er werden in 2017 26% meer tolkopdrachten uitgevoerd ten opzichte van 2016. In vergelijking met 2015 is dit zelfs 33%.

Voor bepaalde talen is er een tekort aan opgeleide gecertificeerde tolken. Met de asielinstroom is er een bijkomende nood aan tolken Arabisch die ook de dialecten uit de regio’s spreken zoals Levantijns Arabisch, Mesopotamisch en Egyptische varianten. Het opleidings- en certificeringscentrum van de sector sociaal tolken en vertalen levert extra inspanningen om ook de Arabische dialecten te certificeren en zet in op andere knelpunttalen zoals Pashtu, Urdu, Dari, Farsi en Tigrinya.

Vertalingen

De freelance vertalers vertaalden zo’n 2750 bladzijden van 60 diensten uit de sectoren onderwijs, inburgering, openbare diensten en gezondheid. De meest gevraagde talen zijn Engels, Arabisch, Spaans, Frans, Turks, Russisch en Pools.
61% hiervan zijn officiële vertalingen voor Antwerpenaars die bijvoorbeeld een buitenlands diploma laten erkennen.

Atlas voerde 5% meer informatieve vertalingen van Nederlands naar een andere taal uit t.o.v. 2016.

De collega’s

Al het werk deed Atlas in 2017 met een fantastische ploeg collega’s. 2017 was een pittig jaar.

Door de asielcrisis en de verhoogde instroom van vluchtelingen steeg in 2015 het aantal nieuwkomers die een inburgeringscontract tekenden met 20%.  Midden 2017 stelde de stad vast dat de instroom is gedaald met als rechtstreeks gevolg dat ook het aantal contracten met meer dan 19% daalde. Het gevolg hiervan was dat Atlas het extra aangeworven personeel moest laten vertrekken uit de rechtstreeks betrokken teams. Een moeilijke periode die zich ook in 2018 zal laten voelen.

Wie zijn deze collega’s?

In Atlas werken er 282 collega’s waarvan 70% vrouwen. Zij spreken samen 39 verschillende talen. 6,3% is tussen de 20 en de 29 jaar, 35,8% tussen de 30 en de 39 jaar, 38,2% tussen de 40 en de 49 jaar, 19,7% is ouder dan 50 jaar.  Samen fietsten we 15084 km bij elkaar omdat 146 collega’s met de fiets naar het werk komen.

34 fantastische stagiairs en 333 enthousiaste vrijwilligers ondersteunden ons bij onze activiteiten!

Collega’s = experten

Slechts één oproep in de nieuwsbrief van Atlas was nodig om collega’s te prikkelen tot het delen van hun expertise met collega’s uit andere teams.  Via 17 interne keukens met 10 verschillende thema’s (verblijfsrecht, sociale media, druk druk druk) werd er kennis gedeeld met 166 collega’s van heel Atlas.

‘Atlas wenst je …’ Het meest gelikte bericht op facebook in 2017